Bezpieczeństwo zakupów zapewnia Nextranet.pl

CYFROWE WYDAWNICTWA

CYFROWE WYDAWNICTWA
Tak Kupują i Czytają Książki Nowocześni Ludzie...

główne menu

Partner nexto

Regulamin promocji "Prezentów nie dowieźli?" obowiązujący od 27 grudnia 2008 roku

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1.    Organizatorem akcji „Prezentów nie dowieźli?" jest NetPress Digital Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zastawie 12/Kazimierów, 05-074 Halinów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000284503, posiadającą numer Regon 141022104, NIP: 8222229291, kapitał zakładowy: 3 950 000 PLN 1.2.     Akcja trwa w okresie od 29 grudnia 2008 r. od godziny 16:00 do 5 stycznia 2009 r. do godz. 12:00. 1.3.     W ramach Akcji uczestnicy będą mieli możliwość, po opłaceniu zamówienia na cyfrowe produkty, otrzymania dostępu Nexpresso Premium.

§ 2 Uczestnictwo w Akcji

2.1    W Akcji mogą brać zarówno osoby pełnoletnie, jak i te, które nie ukończyły 18 lat.
2.2    Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w akcji pod warunkiem wyrażanie zgody w formie pisemnej na ich udział opiekuna ustawowego (np. rodzice) oraz przesłanie takiej zgody w oryginale na adres Organizatora.
2.3    W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy ani osoby współpracujące na podstawie umów cywilno-prawnych z Organizatorem.

§ 3 Zasady i przebieg Akcji

3.1    Aby wziąć udział w Akcji, należy złożyć i opłacić zamówienie na produkty z asortymentu Nexto i sklepów sieci Nextranet na kwotę co najmniej 50 zł.
3.2    Co 15 zamówienie na kwotę pow. 50 zł, złożone w trakcie trwania akcji, zostaje nagrodzone. Laureat otrzymuje równowartość wpłaconej kwoty w postaci punktów Nexpresso Premium.
3.3    W akcji można brać udział wielokrotnie, tzn. każde zamówienie o wartości pow. 50 zł, złożone i opłacone w trakcie trwania akcji, może zostać nagrodzone przyznaniem dostępu Premium o właściwej wartości.
3.4    Pierwsze 400 osób, które złożą zamówienia o wartości pow. 50 zł w trakcie trwania akcji, otrzyma dostęp Nexpresso Premium o wartości 10 zł za każde wydane 50 zł.
3.5    Dostęp Premium będzie aktywowany użytkownikom do 9 stycznia 2009 roku.
3.6    Nagrody nie łączą się, tzn. osoba nagrodzona równowartością całości zamówienia, nie otrzymuje dodatkowego dostępu Nexpresso Premium o wartości 10zł za każde wydane 50 zł.

§ 4 Reklamacje

4.1    Klienci, co do których Organizator poweźmie podejrzenie o działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem zostaną wykluczeni z Akcji. Od takiej decyzji przysługuje reklamacja. Pisemna reklamacja, wysłana listem poleconym na adres Organizatora powinna zawierać imię, nazwisko oraz dokładny powód reklamacji. Reklamacje zgłoszone po zakończeniu Akcji, w formie innej niż pisemna nie będą rozpatrywane. Reklamacje będę rozpatrywane w terminie 7 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. O wyniku reklamacji uczestnik Akcji zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji) bądź pocztą emailową.
4.2    W czasie trwania Akcji Organizator będzie przyjmował i rozpatrywał ewentualne reklamacje Uczestników.
4.3    Prawo do składania reklamacji, co do niezgodności Akcji z niniejszym regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi w okresie trwania Akcji. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej (listem poleconym; decyduje data wysłania reklamacji do Organizatora) z dopiskiem „Prezentów nie dowieźli?" na adres Organizatora.

§ 5 Postanowienia końcowe

5.1.    Uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (z dn. 29.08.1997 r.). Jednocześnie Uczestnik uzyskuje gwarancję, że bez wyrażenia przez siebie zgody, jego dane nie zostaną udostępnione osobom trzecim. Organizator jest jednocześnie Administratorem gromadzonych danych osobowych.
5.2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane siłą wyższą zakłócenia lub przerwy w działaniu aplikacji technicznej, przy pomocy, której przeprowadzana jest Akcja, w szczególności za opóźnienia w komunikacji spowodowane obciążeniami łącz telekomunikacyjnych. Wzięcie udziału w Akcji, w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie, oznacza tym samym zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
5.3.    Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Netpress Digital sp. z o.o. oraz na stronie internetowej www.nexto.pl.

Twój koszyk

Koszyk jest pusty.
Czytniki w SUPEROFERCIE

Nowości

 1. 1.Tygodnik pilski
 2. 2.Gazeta pleszewska
 3. 3.Super Express
 4. 4.Dziennik Wschodni
 5. 5.Fakty Jasielskie
 6. 6.Twórczość
 7. 7.Teatr Lalek
 8. 8.Nowe Książki
 9. 9.Nowości Dziennik Toruński
 10. 10.Express Bydgoski

Najchętniej kupowane

 1. 1.Tygodnik Do Rzeczy
 2. 2.Przegląd Sportowy
 3. 3.Tygodnik Powszechny
 4. 4.Newsweek Polska
 5. 5.Auto Świat
 6. 6.Ekstradycja
 7. 7.Sport
 8. 8.Polityka
 9. 9.Dziennik Gazeta Prawna
 10. 10.Plus Minus