Bezpieczeństwo zakupów zapewnia Nextranet.pl

CYFROWE WYDAWNICTWA

CYFROWE WYDAWNICTWA
Tak Kupują i Czytają Książki Nowocześni Ludzie...

główne menu

Regulamin i Polityka Prywatności Nexto

 

§1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin") określa zasady i warunki świadczenia i korzystania z Usług w: serwisie internetowym umieszczonym w domenie www.nexto.pl oraz w innych serwisach internetowych działających w Sieci Sklepów Cyfrowych Nextranet - zwanych dalej łącznie „Serwisem" - pełniącym funkcje sklepu internetowego, w tym zasady i warunki zakupu i dostarczania Produktów.
 2. Serwis składa się ze strony internetowej: www.nexto.pl oraz www.nextranet.pl, za pomocą których można zamówić bezpłatnie bądź nabyć odpłatnie Produkty - dostęp do tej części Serwisu jest również możliwy z poziomu aplikacji mobilnych dostępnych dla wybranych systemów operacyjnych urządzeń mobilnych oraz ze stron internetowych sieci Sklepów Cyfrowych Nextranet pod adresem www.nextranet.pl, tj. sklepów należących do podmiotów pośredniczących w sprzedaży Produktów dostępnych na www.nexto.pl.
 3. Serwis umożliwia Użytkownikom nabywanie i korzystanie z udostępnianych w nim Produktów wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności.
 4. Wyłącznym właścicielem Marki Nexto i administratorem Serwisu („Administrator", bądź „e-Kiosk") jest e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie (00-838), przy ul. Prostej 51, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000304553, NIP: 8951827513, REGON: 933049202, o kapitale zakładowym 1 809 000,00 zł (w całości opłaconym), adres e-mail: pomoc@nexto.pl, infolinia: +48 22 263 02 03 dostępna w Dni Robocze w godzinach 9:00-17:00.
 5. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), które odbywa się na mocy umowy (dalej „Umowa") zawieranej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem oraz na podstawie Regulaminu.
 6. Korzystanie z Serwisu, w tym Rejestracja w Serwisie może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Wszelkie prawa do Serwisu i zawartych w nim oraz udostępnianych za jego pośrednictwem treści, w tym prawa własności intelektualnej, prawa do nazwy Serwisu, domeny internetowej, oprogramowania, baz danych - podlegają ochronie prawnej.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo zamieszczania w Serwisie w różnej formie treści o charakterze komercyjnym, w tym reklam, treści promocyjnych, itp.

 

§2. Definicje.

Użyte w Regulaminie zwroty i definicje mają następujące znaczenie:

 1. Administrator - e-Kiosk S.A.;
 2. Audiobook - książka audio w formacie MP3, opatrzona znakiem wodnym;
 3. Cena - opłata należna za Produkt, udostępniany odpłatnie za pośrednictwem Serwisu, podawana w Serwisie obok Produktu;
 4. Dni Robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. Ebook - książka zapisana w postaci elektronicznej dostępna w Sklepie w formacie: EPUB, MOBI oraz PDF, bez zabezpieczeń DRM, opatrzona znakiem wodnym;
 6. e-wydanie - publikacja prasowa w formacie: EPUB, MOBI oraz PDF, bez zabezpieczeń DRM, opatrzona znakiem wodnym dystrybuowana za pośrednictwem Serwisu, udostępniana w Sklepie;
 7. Formularz Rejestracyjny - formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta;
 8. Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym sposobu dostawy i płatności;
 9. Hasło - ciąg znaków wybranych przez Użytkownika w procesie Rejestracji;
 10. Kod - kod dostępowy otrzymywany od Administratora uprawniający do rabatu lub otrzymania Produktu;
 11. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.
 12. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 Kodeksu Cywilnego);
 13. Konto - indywidualny, oznaczony Loginem i Hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika w wyniku Rejestracji Konta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, dzięki któremu możliwa jest edycja ww. danych, a także korzystanie przez Użytkownika z udostępnianych mu funkcjonalności Serwisu, w tym zakup Produktów;
 14. Koszyk - element Sklepu, za pomocą którego Użytkownik precyzuje szczegóły Zamówienia, takie jak: liczba zakupionych Produktów, dane do faktury, sposób płatności, itp.;
 15. Klub Nexto Premium - specjalna strefa rabatowa działająca w ramach Serwisu Nexto.pl;
 16. Login - adres e-mail Użytkownika, konieczny do uzyskania dostępu do Konta, podawany przez Użytkownika podczas Rejestracji Konta;
 17. Newsletter Nexto („Newsletter") - Usługa bezpłatna świadczona przez Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Użytkownikom automatyczne otrzymywanie od Administratora treści kolejnych edycji Newslettera, zawierającego w szczególności informacje o nowościach i promocjach w zakresie Usług, w tym świadczonych za pośrednictwem Sklepu, a także o Produktach.
 18. Okres Rozliczeniowy - okres korzystania z Usług, za który pobierana jest opłata;
 19. Produkt - udostępniany w Sklepie produkt w postaci elektronicznej, niezapisany na nośniku materialnym, jak Ebook, e-wydanie, Audiobook i inne produkty w takiej postaci oraz Kody            i doładowania Punktami Nexto służącymi do realizacji zakupów w Sklepie, bądź Towar - dostępny w danym czasie w Sklepie;
 20. Prawo autorskie - ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.);
 21. Punkty Nexto - wirtualny środek płatności przypisany do Konta umożliwiający zakup w Sklepie.
 22. Rejestracja - Rejestracja Konta lub wypełnienie odpowiednich pól Formularza Zamówienia celem nabycia Produktów bez logowania (tzw. Zamówienie bez logowania/Rejestracji Konta);
 23. Rejestracja Konta - jednorazowa czynność faktyczna dokonywana przez Użytkownika zgodnie z Regulaminem, z wykorzystaniem Formularza Rejestracyjnego w celu utworzenia Konta w Serwisie, umożliwiająca korzystanie z Usług i zamawianie Produktów w ramach Konta;
 24. Sklep - sklep internetowy udostępniany Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu w celu udostępniania, w tym sprzedaży Produktów;
 25. Towar – udostępniany w Sklepie produkt w postaci materialnej (w tym zapisany na nośniku materialnym);
 26. Subskrybent - Użytkownik będący członkiem Klubu Nexto Premium;
 27. Umowa - umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem w zakresie i na czas przewidziany zgodnie z Regulaminem, w tym w zakresie odpłatnego lub nieodpłatnego nabycia Produktu za pośrednictwem Serwisu;
 28. Umowa o nabycie Produktu - Umowa w przedmiocie sprzedaży, bądź nieodpłatnego udostępnienia Produktu znajdującego się w Sklepie, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 29. Usługi - świadczenia i narzędzia udostępniane przez Administratora Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu, w tym umożliwienie Użytkownikowi założenie Konta w celu sprzedaży lub nieodpłatnego udostępniania Produktów - na zasadach określonych w Regulaminie;
 30. Ustawa o prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 poz. 683 ze zm.);
 31. Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług lub składająca Zamówienia, w tym dokonująca zakupów w Sklepie - na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
 32. Wpis - wszelkie wpisy zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika Konta w ramach opinii o Produkcie;
 33. Voucher Nexto (Voucher) - karta na okaziciela uprawniająca jej posiadacza do nabywania Produktów w Sklepie z wykorzystaniem przypisanych do niej Kodów, w przypadku i na zasadach przewidzianych odrębnym Regulaminem Voucherów (dostępnym na stronie internetowej Serwisu) oraz niniejszym Regulaminem, o wartości określonej w aktualnie obowiązującym Regulaminie Voucherów.
 34. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane w szczególności za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o nabycie Produktu;
 35. Zawartość - wszelkie treści (w szczególności teksty, dane, utwory, oznaczenia, nazwy, znaki, symbole, wizerunki, itp.), Produkty, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu ich zapisu lub przedstawienia, umieszczone i udostępnione w ramach Serwisu.

 

§3. Opis i zasady korzystania z Serwisu i Usług.

 1. Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie Usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego, wyłączenia Serwisu z przyczyn technicznych, tj. w szczególności w celu przeprowadzenia konserwacji lub w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu, dodania Usług, a także z innych przyczyn niezależnych od Administratora (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, itp.), - o czym w miarę możliwości technicznych poinformuje Użytkowników w dostępny mu sposób, w szczególności poprzez umieszczenie komunikatu w tym przedmiocie na stronie Serwisu. Wspomniane wyżej przerwy nie mają wpływu na zakres uprawnień Użytkowników przysługujących im do chwili ich wystąpienia, w szczególności nie powodują utraty uprawnień do świadczeń nie zrealizowanych z powodu zaistnienia przerwy.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji na stronach Serwisu treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (tzw. FAQ), udzielanych porad i innych, co do których Administrator uzna, że treści te warte są upublicznienia.
 5. Bez wyraźnej zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w Serwisie lub z niego pochodzących, z wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z Prawa autorskiego.
 6. Usługi mogą być świadczone odpłatnie lub bezpłatnie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 7. Do korzystania z Serwisu niezbędny jest system operacyjny Windows, MacOS, OS X, Linux, Android lub iOS oraz przeglądarka internetowa Firefox 3.5 lub wersja wyższa, Internet Explorer 8.0 lub wersja wyższa, Chrome 11.0 lub wersja wyższa, Opera 10.0 lub wersja wyższa, Safari 5.0 lub wersja wyższa oraz urządzenie wspierające ww. systemy operacyjne i przeglądarki, a także posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 8. Szczegółowe wymagania techniczne w zakresie korzystania z poszczególnych Produktów dostępne są na stronie www.nexto.pl/wymagania_systemowe.xml.
 9. Korzystanie z Serwisu polegające wyłącznie na przeglądaniu i odczytywaniu znajdujących się na jego stronach informacji i danych, w tym informacji o Produktach dostępnych za pośrednictwem Serwisu jest bezpłatne - z zastrzeżeniem ust. 5.
 10. Korzystać z Serwisu może każdy Użytkownik, który dokona Rejestracji Konta w Serwisie, bądź wybierze opcję złożenia Zamówienia bez Rejestracji Konta oraz zaakceptuje Regulamin.
 11. Użytkownicy mający dostęp do Serwisu spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są obowiązani korzystać z Serwisu zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawem obowiązującym na terytorium państwa, w którym korzystają z Serwisu.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania dostępu do Serwisu, odmowy świadczenia Usług, usunięcia danych lub likwidacji Zamówienia w odniesieniu do Użytkowników, którzy naruszają zasady określone w Regulaminie, dopuszczają się prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Serwisu, naruszają uzasadnione interesy Administratora bądź osób trzecich, a także dopuszczają się działań, które są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, albo są z innych względów niedopuszczalne w ocenie Administratora. Decyzja Administratora w tym przedmiocie jest ostateczna.
 13. Administrator zastrzega sobie prawo wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania Użytkownikom dostępu do wybranych Usług świadczonych bezpłatnie.
 14. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:

  1) bezpłatne:
  a) udostępnienie Konta Użytkownikowi; 
  b) udostępnienie Sklepu w celu zamawiania Produktów;
  c) nieodpłatne udostępnianie Produktów za pośrednictwem Serwisu;
  d) Newsletter;

  2) odpłatne
  a) w zakresie sprzedaży Produktów w Sklepie;
  b) członkostwo Klubu Nexto Premium.
 15. Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika za pośrednictwem mechanizmów udostępnianych przez Serwis jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 16. Administrator, ani podmioty pośredniczące w sprzedaży Produktów nie udzielają gwarancji na Usługi, Produkty, ani nie przewidują dla nich usług posprzedażnych.
 17. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące Regulaminu, Produktów, bądź innych kwestii związanych z Serwisem proszeni są o wysłanie uwag pod adres: pomoc@nexto.pl lub na dane kontaktowe podane w Serwisie w dziale Pomoc.

§4. Zasady Rejestracji.

 1. Utworzenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne dla Użytkownika i dobrowolne. Brak Konta nie uniemożliwia korzystania z Usług, w tym składania Zamówień. Rejestracja Konta, która również jest bezpłatna, pozwala w szczególności na szybsze złożenie Zamówienia, śledzenie statusu Zamówienia, dodawanie Produktów do schowka, zapłatę Punktami Nexto.
 2. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić oznaczone gwiazdką, obowiązkowe pola: Formularza Rejestracyjnego, bądź Formularza Zamówienia (w przypadku wybrania przez Użytkownika opcji zakupu Produktu bez logowania).
 3. Podczas Rejestracji Użytkownik podaje obowiązkowo co najmniej następujące dane określone poniżej w pkt 1-5, z zastrzeżeniem ust. 4:

  1) imię;
  2) nazwisko;
  3) adres dla doręczeń (niezbędny w przypadku: dodatkowych upominków lub gratisów dodawanych do sprzedawanych Produktów w postaci elektronicznej lub zakupu Towaru);
  4) adres e-mail;
  5) Hasło (w przypadku Rejestracji Konta).
 4. Administrator zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika o podanie jego dodatkowych danych, nie ujętych w Formularzu Rejestracyjnym, bądź w Formularzu Zamówienia, w zakresie w jakim byłoby to niezbędne do kontaktu z Użytkownikiem dla dokonania Rejestracji, np. numeru telefonu (w wyjątkowych przypadkach na zasadzie dobrowolności), bądź innych danych niezbędnych do wystawienia faktury, jak np. NIP.
 5. Dokonując Rejestracji Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, w tym z Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania - co jest niezbędne do korzystania z Usług, w tym do nabywania Produktów, czy korzystania z Konta (w przypadku Rejestracji Konta przez Użytkownika).
 6. Użytkownik zobowiązuje się do podania podczas Rejestracji prawdziwych danych i zapewnia, że dane te nie naruszają niczyich praw, dóbr lub interesów, obowiązującego prawa lub prawem chronionej tajemnicy, ani dobrych obyczajów, co ma również odpowiednio zastosowanie do Hasła i Loginu.
 7. Zatwierdzenie Formularza Rejestracyjnego lub Formularza Zamówienia z danymi podanymi przez Użytkownika jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że podane w odnośnym Formularzu dane są prawdziwe. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych.

§5. Zasady funkcjonowania Konta.

 1. Konto zostaje utworzone z chwilą skutecznego dokonania Rejestracji Konta, tj. po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rejestracyjnego oraz ewentualnym potwierdzeniu prawdziwości danych w nim zawartych.
 2. Administrator może, w razie zaistnienia w tym względzie uzasadnionych wątpliwości, uzależnić Rejestrację Konta od uwiarygodnienia danych wpisanych w Formularzu Rejestracyjnym.
 3. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji Konta przez Użytkownika w sposób, o którym mowa w ust. 1, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem zostaje zawarta na czas nie określony Umowa w zakresie dotyczącym korzystania z Konta, a Użytkownik uzyskuje status Użytkownika Konta.
 4. Konto oraz Login mogą być przypisane tylko do jednego Użytkownika, przy czym może on posiadać tylko jedno Konto.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymanie w tajemnicy swojego Hasła i nie jest uprawniony do udostępniania go osobom trzecim. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki nieprzestrzegania tych warunków przez Użytkownika.
 6. Użytkownik jest też zobowiązany niezwłocznie poinformować Administratora o utracie Hasła, a także o możliwym wejściu w jego posiadanie przez osobę trzecią.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego każdorazowego informowania Administratora o zmianie jego danych podanych w wyniku Rejestracji Konta. Brak takiej aktualizacji może skutkować brakiem możliwości prawidłowego świadczenia Usług (w tym sprzedaży Produktów) w ramach Konta.
 8. Konto jest integralnym elementem Serwisu nexto.pl (www.nexto.pl, dalej „Nexto") oraz Sieci Sklepów Cyfrowych Nextranet ( www.nextranet.pl - „Nextranet").
 9. Rejestracja Konta jest dobrowolna i bezpłatna.
 10. Posiadaczem Konta mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 11. Reklamacje dotyczące działania Serwisu należy kierować w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zakłócenia, na adres e-mailowy lub korespondencyjny Administratora. Administrator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni. Administrator może pozostawić reklamacje bez rozpoznania, w przypadku, jeżeli wynikają one z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się do wskazówek zamieszczonych w Serwisie Nexto.pl lub wad sprzętu Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie, bez podawania przyczyn, zawiesić korzystanie z Konta (dalej: „Dezaktywacja Konta"), bądź zrezygnować z Konta, składając w tym zakresie oświadczenie woli Administratorowi. W tym celu należy wysłać na adres e-mail: pomoc@nexto.pl wniosek o Dezaktywację Konta lub usunięcie Konta. Usunięcie Konta jest także możliwe poprzez wybranie przez Użytkownika na stronie www Serwisu Nexto lub jednego z Serwisów Nextranet opcji „usuń Konto" w ustawieniach Konta. Następnie na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do strony internetowej, z którą musi połączyć się Użytkownik w celu potwierdzenia woli usunięcia Konta.
 12. Usunięcie Konta na wniosek Użytkownika jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o korzystanie z Konta przez Użytkownika:

  1) Ponownej aktywacji Konta może dokonać pracownik Biura Obsługi Klienta Administratora na podstawie wniosku  Użytkownika wysłanego na adres e-mail: pomoc@nexto.pl oraz po weryfikacji przyczyny zawieszenia Konta i  możliwości jego ponownej aktywacji.
  2) Administrator zastrzega sobie prawo rozwiązania zawartej z Użytkownikiem Umowy o korzystanie z Konta, z  ważnych przyczyn niezależnych od Administratora, tj. mających istotne znaczenie dla świadczenia Usług, jak np.  zmiana obowiązujących przepisów - z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
  3) Administrator zastrzega sobie możliwość: odmowy świadczenia Usług, dokonania zablokowania Konta, a także  rozwiązania Umowy o korzystanie z Konta bez zachowania okresu wypowiedzenia - w przypadku naruszenia przez  Użytkownika prawa lub zasad opisanych w Regulaminie.
  4) W przypadku zastosowania się Użytkownika do skierowanego do niego wezwania ze strony Administratora do  zaprzestania naruszeń lub przywrócenia stanu sprzed ich dokonania - możliwe jest odblokowanie dostępu  Użytkownika do Serwisu lub jego określonych funkcjonalności.

§6. Zasady zamieszczania Wpisów w Serwisie.

 1. Użytkownicy mogą zmieścić w Serwisie Wpis dotyczący danego Produktu.
 2. Wyświetlanie Wpisu związanego z określonym Produktem w Serwisie będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie informacji o Produkcie, którego dotyczy Wpis.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego Wpisu części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Administratora w chwili zamieszczania Wpisu.
 4. Jeżeli Wpis stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z tego utworu na następujących polach eksploatacji:

  1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu jakąkolwiek znaną techniką, w  tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu,  użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie,  wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby  każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 5. Licencja, o której mowa w ust. 4, zostaje udzielona z chwilą dokonania Wpisu, na cały czas trwania autorskich praw majątkowych do Wpisu jako utworu.
 6. Administrator jest uprawniony do udzielania sublicencji na korzystanie z Wpisu.
 7. Użytkownik zezwala Administratorowi na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Wpisu, tj. w szczególności na jego modyfikowanie, dokonywanie w nim skrótów i zmian redakcyjnych, z prawem dalszego udzielania takiego zezwolenia, a także na włączanie do Wpisu treści pochodzących od Użytkownika lub włączanie Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika - z uwzględnieniem ust. 4.
 8. Niedopuszczalne jest publikowanie w Serwisie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.
 9. Niedopuszczalne jest publikowanie w szczególności:

  1) wulgaryzmów;
  2) reklam;
  3) przekazów stanowiących reklamę ukrytą;
  4) odesłań do innych stron internetowych;
  5) komunikatów prasowych lub pochodzących od agencji informacyjnych, itp.;
  6) pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu w rozumieniu Prawa autorskiego, chyba że publikacja taka mieści się w granicach cytatu;
  7) treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich;
  8)  treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, w tym polityków;
  9) treści pisanych w językach innych, niż polski;
  10) zgłoszeń dotyczących błędów redaktorskich, tzn. literówek, błędów ortograficznych oraz merytorycznych; w przypadku pojawienia się błędów w Zawartości; informację w tej sprawie należy przesłać na adres e-mail: pomoc@nexto.pl.

 10. Użytkownik zamieszcza Wpis w Serwisie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 11. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkownika są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, może i powinien poinformować Administratora o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści, pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w § 1 ust. 4.
 12. Administrator nie ma obowiązku monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.

§7. Zasady świadczenia Usług w zakresie sprzedaży i dostawy Produktów.

 1. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu Usługi polegające na udostępnianiu, w tym w ramach sprzedaży, w szczególności:

  1) pojedynczych egzemplarzy e-wydań;
  2) prenumeraty cyklicznej;
  3) Audiobooków;
  4) Ebooków;
  5) doładowania Punktów Nexto;
  6) Kodów
  7) członkostwa w Klubie Nexto Premium;
  8) Towarów, z zastrzeżeniem §11 ust. 10 Regulaminu, obejmujących:

  a) książki w postaci drukowanej;
  b) gry (planszowe i komputerowe) oraz puzzle;
  c) zabawki;
  d) filmy na nośnikach materialnych;
  e) muzykę na nośnikach materialnych;
 2. Korzystanie z funkcjonalności Sklepu jest nieodpłatne.
 3. Zamówienia realizowane są w Dni Robocze. Przy czym w podsumowaniu Zamówienia określany jest termin jego realizacji.
 4. Warunkiem nabycia przez Użytkownika Produktu za pośrednictwem Serwisu jest dokonanie Rejestracji, a w przypadku posiadania Konta może to nastąpić także po zalogowaniu się w Serwisie.
 5. Prezentacja w Serwisie aktualnie dostępnych za jego pośrednictwem Produktów nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę nabycia Produktu złożoną przez Użytkownika. Wysłanie przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenia przyjęcia Zamówienia stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Użytkownika, o której mowa powyżej, i skutkuje zawarciem Umowy o nabycie Produktu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w zakresie Produktów prezentowanych na stronach Serwisu.
 7. Dla otrzymania Produktu wymagane jest złożenie Zamówienia poprzez dodanie wybranego Produktu do Koszyka, a następnie dokonanie zapłaty (w przypadku Produktów udostępnianych w Serwisie odpłatnie).
 8. Umowa o nabycie Produktu jest zawierana:

  1) z Użytkownikiem, który nie dokonał Rejestracji Konta - z chwilą przyjęcia do realizacji złożonego przez niego Zamówienia;
  2) z Użytkownikiem Konta - po skutecznie dokonanej Rejestracji Konta lub po zalogowaniu do Konta - z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 9. Celem nabycia Produktów konieczne jest złożenie Zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji, dostępnych przy każdym Produkcie i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania Zamówienia.
 10. Każde Zamówienie weryfikowane jest w sposób automatyczny poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia. Otrzymanie wiadomości e-mail informującej o przyjęciu Zamówienia do realizacji oznacza, że Zamówienie zostało złożone prawidłowo.
 11. W przypadku Produktów udostępnianych w Serwisie odpłatnie, Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności tytułem zapłaty Ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego Produktu.
 12. Informacje o Cenie danego Produktu zostają zawsze podane w Serwisie oraz podczas składania Zamówienia. 
 13. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego Produktu w postaci elektronicznej jest pobranie go przez Użytkownika drogą transmisji danych dokonanej za pomocą łącza internetowego, bezpośrednio do pamięci komputera Użytkownika lub za pośrednictwem dedykowanych aplikacji mobilnych.
 14. Użytkownik może nabywać poszczególne Produkty płacąc za zakupioną sztukę.
 15. Podczas składania Zamówienia Użytkownik może mieć możliwość wyboru sposobu pobrania danego Produktu w postaci elektronicznej spośród propozycji określonych w Serwisie w odniesieniu do tego Produktu. W przypadku wyboru sposobu dostawy, z którym wiąże się obowiązek poniesienia kosztów przez Użytkownika, dostawa nastąpi po uiszczeniu tych kosztów.
 16. Ceny podawane są w złotych i są cenami brutto (uwzględniają aktualnie obowiązującą stawkę podatku VAT).
 17. Administrator zastrzega sobie prawo umieszczania na stronach Serwisu informacji o promocjach w zakresie udostępniania Produktów.
 18. Użytkownika obowiązuje Cena podana przy Produkcie w chwili jego umieszczenia w Koszyku, z uwzględnieniem ewentualnej aktualnie obowiązującej promocji.
 19. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Cen. Zmiany te nie dotyczą Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany Ceny do systemu informatycznego Serwisu.

§8. Zasady korzystania z Produktów.

 1. Do korzystania z e-wydań, Ebooków i Audiobooków niezbędne jest posiadanie dowolnego łącza internetowego i komputera klasy PC pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 2000/XP/Vista/7, wyposażonego w przeglądarkę internetową. Szczegółowe wymagania sprzętowo-programowe w tym zakresie znajdują się na stronie Serwisu http://www.nexto.pl/wymagania_systemowe.xml . Serwis umożliwia korzystanie z e-wydań, Ebooków i Audiobooków poprzez dedykowaną aplikację Nexto Reader dla platformy Android oraz iOS. Szczegółowe wymagania sprzętowo-programowe znajdują się na stronie internetowej http://www.mobile.nexto.pl.
 2. Każdy plik e-wydań, Ebooków oraz Audiobooków może być pobrany przez Użytkownika łącznie dziesięć razy (liczba kliknięć w link do pobrania). W celu awaryjnego pobrania pliku, po przekroczeniu ww. limitu pobrań, należy skontaktować się z Administratorem na adres e-mail: pomoc@nexto.pl, bądź telefonicznie pod numerem: +48 22 263 02 03 (dostępnym w Dni Robocze w godzinach 9:00-17:00).
 3. Do e-wydań nie jest dołączana w żadnej formie zawartość płyt CD/DVD dostępnych z papierowymi odpowiednikami e-wydań.
 4. E-wydania, Ebooki oraz Audiobooki są trwale oznakowane jako własność Użytkownika, który dokonał ich zakupu w Serwisie lub pobrał bezpłatny Produkt. Oznaczenia właściciela pliku nie ujawniają jego danych osobowych, służą wyłącznie do identyfikacji w przypadku naruszenia zasad korzystania z pliku określonych w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający e-wydanie, Ebook oraz Audiobook za pośrednictwem Serwisu wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.
 5. Użytkownik w zakresie korzystania z jakiegokolwiek Produktu nie jest uprawniony do:

  1) rozpowszechniania go ani wprowadzania do obrotu, ani w całości ani we fragmentach;
  2) ingerowania w jego zawartość;
  3) publikacji, dystrybucji, powielania;
  4) usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń;
  5) oddawania w najem;
  6) jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania.
 6. Użytkownik nabywający e-wydanie, Ebook lub Audiobook zobowiązany jest dbać, aby żadne nieuprawnione osoby nie korzystały z niego w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, wydawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy Produktu (Użytkownika) z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.

§9. Zasady świadczenia Usług w zakresie sprzedaży i dostawy Towarów.

 1. Administrator prowadzi również sprzedaż Towarów określonych w Serwisie, należących do kategorii wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 8 - na zasadach przewidzianych w Regulaminie, w tym w szczególności w § 4 i § 7 ust. 2 – 12 i ust. 16-19, z uwzględnieniem poniższych postanowień – z zastrzeżeniem § 11 ust. 10 Regulaminu. Administrator może prowadzić sprzedaż Towarów bez Rejestracji Konta przez Użytkownika.
 2. Towary są dostępne dla Kupujących do wyczerpania zapasów.
 3. Składając Zamówienie na Towar Użytkownik jest zobowiązany do wybrania sposobu dostawy spośród wskazanych w Serwisie, a także podania adresu dostawy Towaru.
 4. Możliwość weryfikacji statusu przesyłki u danego przewoźnika dostarczającego Towar,  wskazanego na stronach Serwisu, jest uzależniona od stosowanych przez niego rozwiązań technicznych.
 5. Zasady odbioru przesyłki określają warunki świadczenia usług obowiązujące u danego przewoźnika, o którym mowa w ust. 4.  

§10. Prenumerata cykliczna.

 1.  Użytkownik może skorzystać z usługi „Prenumerata cykliczna" (dalej „Prenumerata"). Aktywacja Prenumeraty następuje w systemie Serwisu i oznacza zamówienie egzemplarza danej publikacji, a także kolejnych, przyszłych jej wydań. Użytkownik nie deklaruje terminu zakończenia Prenumeraty, może jednak zrezygnować z kontynuacji Prenumeraty składając odpowiednią dyspozycję w panelu Konta Użytkownika ze skutkiem na koniec danego Okresu Rozliczeniowego.
 2. Opłata za Prenumeratę pobierana jest przez system automatycznie za każdy kolejny okres Prenumeraty danej publikacji, z tym że pierwsza opłata za Prenumeratę pobierana jest po upływie darmowego okresu korzystania z tej Usługi (długość tego okresu jest podawana przy każdym Zamówieniu). Opłatą obciążany jest rachunek Użytkownika przypisany do karty płatniczej lub rachunek w ramach tzw. płaności „direct billing". Opłaty uiszczane są w cyklach 30-dniowych z góry.
 3. W razie zmiany wysokości opłaty za Prenumeratę, na adres email przypisany do Konta Użytkownika przesłana zostanie z odpowiednim wyprzedzeniem wiadomość informująca o nowej wysokości opłaty oraz wskazująca dzień, przed upływem którego Użytkownik może złożyć odpowiednią dyspozycję w przedmiocie rezygnacji z kontynuacji Prenumeraty w panelu Konta Użytkownika.
 4. Rezygnacja z kontynuacji Prenumeraty wywołuje skutek na koniec Okresu Rozliczeniowego obejmującego dzień wskazany w ww. wiadomości. W razie braku złożenia przez Użytkownika dyspozycji w przedmiocie rezygnacji z kontynuacji Prenumeraty przed upływem dnia wskazanego w przesłanej wiadomości, Prenumerata jest kontynuowana, a nowa wysokość opłaty obowiązuje od rozpoczęcia Okresu Rozliczeniowego następującego po okresie obejmującym ww. termin.
 5. Użytkownik ma możliwość zamówienia Prenumeraty na okres próbny podany na stronie szczegółów danego Produktu, dłuższy niż 14 dni. Okres próbny jest liczony przez podaną na stronie szczegółów Produktu liczbę kolejnych dni od momentu aktywacji Prenumeraty. W okresie próbnym Administrator nie pobiera opłaty za Prenumeratę. Każda publikacja dostępna w Serwisie może być zamówiona przez każdego Użytkownika na okres próbny tylko jeden raz. Użytkownik może zrezygnować z okresu próbnego przed jego upływem w każdym momencie ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Administrator nie pobiera od Użytkownika opłaty za Prenumeratę, o której mowa w ust. 2 powyżej.
 6. Na potrzeby Prenumeraty „dzień" rozumiany jest jako 24-godzinny okres liczony od godziny aktywacji Prenumeraty.
 7. Funkcja Prenumeraty nie jest dostępna w Nextranet.
 8. Do Zamówienia Prenumeraty nie mają zastosowania Kody.

§11. Klub Nexto Premium.

 1. Użytkownik, który chce zostać Subskrybentem, zobowiązany jest do złożenia deklaracji udziału w Klubie Nexto Premium poprzez: zalogowanie się na konto Użytkownika Serwisu Nexto oraz dokonanie wyboru okresu członkowskiego w Klubie Nexto Premium, akceptacji Regulaminu w ramach procesu dokonywania zakupu Produktu (z zastrzeżeniem określonym w ust. 10) dostępnego w Serwisie na stronie www.premium.nexto.pl i dokonanie opłaty wynikającej z wyboru okresu członkowskiego w Klubie Nexto Premium.
 2. Subskrybentem nie może zostać Użytkownik, z którym Administrator uprzednio rozwiązał umowę wskutek naruszenia przez tego Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 3. Opłata, o której mowa w ust. 1, może zostać dokonana za pomocą standardowych mechanizmów płatności dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem płatności Punktami Nexto.
 4. Standardowa wysokość opłat wynikających z wyboru okresu członkowskiego w Klubie Nexto Premium prezentowana jest na stronie www.premium.nexto.pl. Adminstrator przewiduje wprowadzanie promocyjnych opłat wynikających z wyboru okresu członkowskiego w Klubie Nexto Premium i prezentuje je na stronie www.premium.nexto.pl obok opłat standardowych.
 5. Członkostwo w Klubie Nexto Premium uprawnia Subskrybenta do uzyskania zniżki w stosunku do obowiązujących w Serwisie Cen w wysokości:

  1) 40% przy zakupie Ebooków i Audiobooków oraz
  2) 15% przy zakupie e-wydań

  - przez okres 6 lub 12 miesięcy, w zależności od rodzaju wybranego przez Subskrybenta okresu członkostwa w Klubie Nexto Premium
 6. Uprawnienia wynikające z członkostwa w Klubie Nexto Premium łączą się z innymi promocjami oferowanymi w Serwisie.
 7. Uprawnienia wynikające z członkostwa w Klubie Nexto Premium nie łączą się z Kodami.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany portfolio Produktów dostępnych w Serwisie w ramach Klubu Nexto Premium.
 9. W ramach Konta w zakładce Klub Nexto Premium Subskrybent otrzymuje dostęp do informacji o statusie jego członkostwa w Klubie.
 10. W ramach Klubu Nexto Premium nie są dostępne Towary.

§12. Newsletter.

 1. Serwis umożliwia skorzystanie z funkcji Newslettera.
 2. Aby skorzystać z Newslettera należy w odpowiednim formularzu podać swój adres e-mail oraz oznaczyć chęć otrzymywania Newslettera.
 3. Za pomocą Newslettera wysyłane będą w szczególności informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, Usług, Produktów, materiałów niekomercyjnych oraz informacje komercyjne, w tym handlowe, a także ciekawostki związane z Produktami.
 4. Za pomocą Newslettera wysyłane będą w szczególności informacje odnoszące się bezpośrednio do Serwisu, Usług, Produktów, materiałów niekomercyjnych oraz informacje komercyjne, w tym handlowe, a także ciekawostki związane z Produktami.

§13. Sposoby zapłaty.

 1. W ramach funkcji Serwisu jako Sklepu dostępne są następujące sposoby realizacji płatności za dokonany w nim zakup Produktu: za pomocą karty płatniczej, błyskawicznego przelewu bankowego, zwykłego przelewu bankowego.
 2. Użytkownik może dokonywać płatności wskazanych w ust. 1 również za pomocą Punktów Nexto lub Kodów, które może nabyć od Administratora, w tym także z wykorzystaniem Kodów przypisanych do Voucherów. Płatności za pomocą Kodów mogą służyć do nabycia określonych Usług dostępnych w serwisie bezpośrednio (Ebooki, Audiobooki, e-wydania) lub zasilenia konta Użytkownika Punktami Nexto.
 3. Użytkownik dokonuje przelewu kwoty wskazanej w Serwisie przed otrzymaniem Produktu (przedpłata). Serwis nigdy nie wymaga podawania loginu, ani hasła do konta w bankowości internetowej.
 4. Obsługę przelewów bankowych w odniesieniu do Serwisów Nexto oraz Nextranet zapewnia PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 186, 60-166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 7792308495, numer REGON: 300523444, (dalej „PayU").
 5. Administrator umożliwia Użytkownikom dokonywanie płatności za Produkty także za pomocą kart płatniczych.
 6. Celem dokonania płatności za pomocą karty płatniczej Użytkownik powinien złożyć Zamówienie i wybrać odpowiednią formę płatności.
 7. Serwis wymaga podania Administratorowi lub realizatorowi płatności następujących danych (zwanych dalej „Danymi"), koniecznych do dokonania płatności za pomocą karty płatniczej:

  1) imię;
  2) nazwisko;
  3) numer karty;
  4) data ważności karty;
  5) kod CVC;
 8. Dane przekazywane są przez Administratora realizatorowi płatności albo podawane realizatorowi płatności przez Użytkownika. Realizatorem płatności za pomocą karty płatniczej (dalej każdy z osobna: „Realizator") jest:

  1) „PayLane" sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6 lok. A3, 80-387 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000227278, NIP: 5862141089, numer REGON: 220010531, (dalej „PayLane") (Dane przekazywane przez Administratora);
  2) PayU (Dane podawane realizatorowi płatności przez Użytkownika).
 9. W przypadku dokonania przez Użytkownika pierwszej płatności za pomocą karty, System zapamiętuje niezbędne Dane Użytkownika i umożliwia Użytkownikowi dokonanie płatności bez ponownego podawania Danych.
 10. W przypadku podania przez Użytkownika Danych bez jednoczesnego dokonania zakupu, po przekazaniu Danych do Realizatora na przypisanym do karty rachunku Użytkownika dokonywana jest automatyczna blokada kwoty 1,00 zł. Blokada jest konieczna, aby system Realizatora mógł zidentyfikować Użytkownika i umożliwić dokonywanie przyszłych zakupów bez potrzeby ponownego wpisywania Danych przez Użytkownika. Blokada wygasa automatycznie w terminie kilku dni.
 11. Dane nie są zapisywane w Serwisie. Użytkownik oraz jego karta płatnicza są identyfikowani za pomocą specjalnego ciągu znaków generowanych przez Realizatora.
 12. W przypadku dokonania przez Użytkownika pierwszej płatności za pomocą karty płatniczej albo podania Danych w sposób określony w ust. 8 powyżej, Użytkownik może aktywować usługę „zakupów 1-kliknięciem" (dalej „usługa"). Aktywacja usługi oznacza, że Użytkownik może dokonywać szybkich zakupów i szybkich płatności kartą kredytową.
 13. Możliwość skorzystania z usługi oznaczona jest w Serwisie komunikatem „kup 1 kliknięciem".
 14. Usługa może być w każdym czasie wyłączona przez Użytkownika w panelu Konta.
 15. Postanowienia ust. 7 - 13 powyżej dotyczą wyłącznie płatności kartą płatniczą w Serwisie www.nexto.pl.
 16. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez Użytkownika Danych osobie trzeciej ani posłużenia się takimi Danymi przez osobę trzecią, a w szczególności poprzez udzielenie przez Użytkownika osobie trzeciej dostępu do Konta Użytkownika w Serwisie.
 17. W przypadku zakupów dokonywanych przy użyciu urządzeń mobilnych, zakupy mogą być dokonywane w następujący sposób:

  1) dla systemu operacyjnego Android: przy użyciu karty płatniczej (płatności realizowane przez PayLane), z wykorzystaniem usługi PayPal, płatność operatora telefonicznego - tzw. „direct billing" oraz przy użyciu punktów nabytych za pośrednictwem Serwisu, gromadzonych przez Użytkownika;
  2) dla systemu operacyjnego iOS: przy użyciu punktów Serwisu gromadzonych przez Użytkownika oraz za pośrednictwem systemu „In-App Purchase".
 18. Płatności realizowane przy użyciu systemu „In-App Purchase" są dokonywane na zasadach określonych w regulaminie korzystania z serwisu iTunes Store. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za realizację płatności rozliczanych przy wykorzystaniu systemu „In-App Purchase" oraz za przeprowadzanie procedury reklamacyjnej płatności realizowanych za pośrednictwem tego systemu. W razie otrzymania informacji o anulowaniu płatności w systemie „In-App Purchase" Administrator anuluje realizację Zamówienia, którego dotyczy ta płatność.
 19. Postanowienie ust. 18 stosuje się odpowiednio do płatności realizowanych w systemie „direct billing" stosowanym dla zakupów dokonywanych przy użyciu urządzeń mobilnych korzystających z systemu operacyjnego Android.
 20. Użytkownik może także dokonywać zapłaty za zamówione Produkty zgodnie z odrębnym regulaminem dotyczącym określonego programu, bądź promocji.

§14. Faktury.

 

 1. Składając Zamówienie Użytkownik może zgłosić żądanie otrzymania faktury.
 2. Zgłoszenia należy dokonać zaznaczając odpowiednią opcję podczas procesu składania Zamówienia oraz wypełnienie umieszczonego w Serwisie formularza danych, które mają znaleźć się w treści faktury.
 3. Użytkownicy żądający wystawienia faktury mogą również, zaznaczając taką opcję, odrębnie wyrazić zgodę na przesłanie faktury w wersji elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres e-mail.

§15. Prawo odstąpienia od Umowy o nabycie Produktu.

 1. Użytkownik będący Konsumentem, zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta, może odstąpić od Umowy o nabycie Produktu (dokonać rezygnacji z Produktu) bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu, w terminie 14 dni: od dnia zawarcia tej Umowy; w przypadku Towaru: od dnia jego wydania (odebrania przesyłki z Towarem), zaś w przypadku  rzeczy (Towaru) dostarczanej osobno, partiami lub w częściach:  od dnia objęcia przez Konsumenta   w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, zaś w przypadku gdy Umowa o nabycie Towaru dotyczy regularnego dostarczania Towarów przez czas oznaczony: od dnia objęcia w posiadanie pierwszego Towaru (rzeczy).  
 2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy złożenie ww. oświadczenia przed upływem tego terminu - z zastrzeżeniem ust.6. Po upływie tego terminu Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie (na adres: e-Kiosk S.A. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa), wysłane w formie elektronicznej (na adres e-mail:pomoc@nexto.pl). Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy o nabycie Produktu może być złożone z wykorzystaniem formularza odstąpienia od Umowy (wzór formularza do pobrania tutaj).
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy o nabycie Towaru, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, w terminie 14 dni od dnia,  w którym odstąpił od Umowy, na adres Administratora określony w ust. 3. Do zachowania tego wymogu wystarczające jest odesłanie Towaru przed upływem ww. terminu. Do zwracanego Towaru należy dołączyć kopię dowodu jego zakupu (takiego jak np.  kopia faktury, rachunku, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, itp.). Konsument ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Administratora (dokonanego po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy). Towar powinien być zapakowany  w oryginalne pudełko, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie Towaru oraz powinny być do niego dołączone wszelkie dostarczone wraz z Towarem elementy dodatkowe.
 5. Administrator niezwłocznie - nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy o nabycie Produktu, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.
 6. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki Konsument wybrał przy dokonywaniu zakupu Produktu, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Prawo do odstąpienia od Umowy o nabycie Produktu, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do takiej Umowy:

  1) jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni świadczenie za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed  rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo do odstąpienia od Umowy;
  2) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia  rozpoczęto za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od  Umowy wskazanego w ust. 1 i po poinformowaniu go o utracie prawa do odstąpienia od Umowy.
 8. Zgoda, o której mowa w ust. 7 pkt 1 lub 3, może być dokonana przez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie Rejestracji Konta lub składania Zamówienia.

§16. Reklamacje.

 1. Administrator ma obowiązek należytego, tj. w szczególności zgodnego z Regulaminem lub Umową o Nabycie Produktu, spełnienia świadczenia wchodzącego w zakres Usług, w szczególności dostarczenia Produktów  bez wad (w tym Towarów bez wad fizycznych) i ponosi w tym zakresie odpowiedzialność przewidzianą przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 
 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania Usług przez Administratora lub niezrealizowania ich zgodnie z Regulaminem lub Umową o nabycie Produktu, Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora.
 3. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi pod jego adresem i wszelkie inne sprawy związane z celem i przedmiotem działalności Serwisu, w tym reklamacje dotyczące wad Produktów, mogą być składane przez Użytkowników poprzez zgłoszenie Administratorowi lub osobom pełniącym rolę opiekunów Serwisu lub przesłane przez Użytkownika drogą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@nexto.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 263 02 03 (dostępnym w Dni Robocze w godzinach 9:00-17:00) lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Administratora: e-Kiosk S.A., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja/zwrot".
 4. W przypadku Prenumeraty reklamacja może dotyczyć także niedostarczenia w terminie danego numeru Produktu objętego Prenumeratą.
 5. W przypadku reklamacji dotyczącej Produktu, należy ją przesłać na adres e-mail pomoc@nexto.pl   z dowodem jego zakupu w Sklepie.
 6. W przypadku reklamacji dotyczącej Towaru, należy go wysłać wraz z reklamacją na adres siedziby Administratora  wskazany w ust. 3.
 7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko/firmę, adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail, a w przypadku reklamacji dotyczącej Towaru: adres jego zwrotu ) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 8. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, Administrator rozpatruje reklamację  dotyczącą Towaru w terminie 14 dni od daty jej otrzymania od Użytkownika będącego Konsumentem, a w pozostałych przypadkach, w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji - powiadamiając Użytkownika  w ww. terminie  o sposobie jej rozstrzygnięcia. W przypadku uznania reklamacji Towaru za niezasadną, Administrator odsyła Towar na adres podany przez Użytkownika.
 9. Odpowiedź na reklamację Administrator przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 10. W przypadku gdy Administrator nie ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika będącego Konsumentem w odpowiednim  terminie określonym w ust. 8, uważa się, że uznał reklamację.
 11. W przypadku Produktów nabytych za inne świadczenia niż środki pieniężne wpłacane Administratorowi tytułem zapłaty Ceny (np. za Punkty Nexto), świadczenia te nie podlegają przeliczeniu na środki pieniężne i zwrotowi podlegają świadczenia zamienne.
 12. Z zastrzeżeniem ust. 4, w przypadku niedostarczenia Prenumeraty w terminie, w szczególności z przyczyn leżących po stronie Administratora lub wydawcy, Administrator zwróci Użytkownikowi wynagrodzenie za niedostarczony Produkt w terminie 7 dni od dnia uwzględnienia reklamacji albo zaspokoi roszczenie Użytkownika z tego tytułu w inny sposób z nim uzgodniony. Jeżeli okaże się, że dostarczenie Produktu objętego Prenumeratą nie będzie możliwe z powodu zaprzestania wydawania danej publikacji, Administrator zwróci Użytkownikowi należność za niedostarczone Produkty i za Produkty, które nie będą mogły być dostarczone w terminie 7 dni od dnia, w którym poweźmie informację, że Prenumerata nie będzie mogła być realizowana z wskazanych wyżej względów.

§17. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników.

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (w tym Subskrybentów) będących osobami fizycznymi, podanych przez Użytkownika w ramach Rejestracji lub składania Zamówienia, w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia Usług, a także w zakresie i celu niezbędnym do wykonania Umowy o nabycie Produktu, w tym w zakresie i celu niezbędnym do rozpatrywania reklamacji - jest e-Kiosk S.A.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich. Dane te przetwarzane są w celu realizacji Usług, co obejmuje również wykonanie Umowy, w tym Umowy o nabycie Produktu, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów e-Kiosk jako administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora (lub od określonych podmiotów, np. współpracujących z Administratorem) drogą elektroniczną, tj. na adres e-mail tego Użytkownika podany w Formularzu Rejestracyjnym, bądź w Formularzu Zamówienia, lub w postaci sms na podany przez niego numer telefonu. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe Użytkowników przekazywane są przez e-Kiosk wydawcom, z którymi e-Kiosk zawarł umowę w zakresie sprzedaży e-wydań, jedynie w celu prawidłowego rejestrowania ich jako prenumeratorów, zgodnie z Regulaminem Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.
 5. Podanie przez Użytkowników ich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację, a w konsekwencji także posiadanie Konta lub złożenie Zamówienia, czy uzyskanie statusu Subskrybenta. E-Kiosk jako administrator danych osobowych w zakresie przewidzianym Regulaminem informuje, że Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania  w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych, Dane osobowe Użytkownika, który dokonał Rejestracji Konta mogą być przez niego poprawiane po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.
 6. Dane osobowe podane przez Użytkownika w szczególności w Formularzu Rejestracyjnym lub Formularzu Zamówienia, Administrator przechowuje i przetwarza w sposób oraz w celach wskazanych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa, w tym zgodnie z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych oraz z ustawą z dna 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Na każde pisemne żądanie Użytkownika, Administrator poinformuje go w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania, w szczególności o tym jakie dane Użytkownika zostały zebrane, w jakim celu, w jakim zakresie i komu zostały udostępnione, a także sprostuje, bądź usunie zgromadzone dane, które dotyczą tego Użytkownika. W tym celu Użytkownik może się kontaktować z Działem Pomocy pod adresem e-mail pomoc@nexto.pl.
 8. Usunięcie danych osobowych Użytkownika zgodnie z ust. 7 jest tożsame z usunięciem jego Konta (w przypadku Użytkownika, który dokonał Rejestracji Konta) oraz adresu e-mail Użytkownika, na który Administrator dotychczas przesyłał w szczególności swoje materiały marketingowe.
 9. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika w szczególności, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności z tytułu Umowy o nabycie Produktu lub gdy Użytkownik naruszył powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia Regulaminu, a zachowanie jego danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 

§18. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników.

 1. Administrator niniejszym informuje, że wszelkie dostępne w Serwisie Produkty, w tym publikacje i teksty (dalej łącznie jako „Publikacje") - stanowiące utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, podlegają ochronie przewidzianej zgodnie z jego przepisami.
 2. Ochronie, o której mowa w ust. 1, podlegają w szczególności także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki i ich kompilacje oraz oprogramowanie dostępne w Serwisie, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców (dalej „Utwory Administratora"). Wobec powyższego żadne Publikacje bądź Utwory Administratora nie mogą być bezprawnie kopiowane, zwielokrotniane bądź rozpowszechniane bez uprzedniej zgody uprawnionego podmiotu.
 3. Korzystając z Serwisu Użytkownik zobowiązuje się do niewprowadzania w nim jakichkolwiek zmian oraz do niekorzystania bez zgody uprawnionych podmiotów z zawartości Serwisu w inny sposób niż określony w Regulaminie.
 4. Nabycie Produktu uprawnia Użytkownika wyłącznie do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzania w elektronicznych urządzeniach, wprowadzania do pamięci swojego komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią danego Produktu, bez możliwości zwielokrotniania Produktu, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku z Produktem (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń).
 5. Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań.
 6. Wszystkie powyższe ograniczenia dotyczące danego Produktu mogą być uregulowane w sposób odmienny wyłącznie odrębnym pisemnym w porozumieniu z Administratorem.
 7. Administrator udziela Użytkownikowi licencji na łącznie dziesięciokrotną aktywację nabytych Produktów (w postaci elektronicznej) na oddzielnym nośniku informacji elektronicznej, na wypadek utraty pobranej pierwotnie kopii Produktu. W celu ewentualnego zwiększenia tego limitu, którego dopuszczalność w szczególności ze względów technicznych, podlega weryfikacji przez Administratora, należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: pomoc@nexto.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 263 02 03 (dostępnym w Dni Robocze w godzinach 9:00-17:00). Administrator zastrzega sobie prawo odmowy zwiększenia ww. limitu.
 8. Użytkownik nabywający Produkty w Serwisie zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do nich dostępu w ten sposób aby mogły je powielać, dystrybuować bez zgody Administratora, albo wykorzystywać w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw. W przypadku wykrycia takich sytuacji Administrator może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu użytkownika Produktu z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.
 9. Udostępnianie w Internecie nabytych Produktów bez uprzedniej zgody Administratora jest zabronione. Dotyczy to w szczególności stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych, społeczności internetowych, itp. W przypadku wykrycia wyżej wymienionych sytuacji, Administrator może kierować względem zidentyfikowanego nabywcy roszczenia z tytułu naruszenia praw do danej kopii Produktu.

 

§19. Zabezpieczenie Produktów i Dodatkowe Oprogramowanie.

 1. Każdy Produkt udostępniany za pośrednictwem Serwisu personalizowany jest oznaczeniem indywidualizującym daną kopię Produktu (tzw. znak wodny) poprzez umieszczenie w jego pliku, w sposób widoczny lub ukryty w kodzie pliku, danych identyfikujących Użytkownika będącego nabywcą Produktu i dostarczany lub udostępniany Użytkownikowi tylko i wyłącznie z takim oznaczeniem. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Serwisie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia. Oznaczenie nie będzie pozwalało innym osobom na odczytanie jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika, a jedynie służy identyfikacji Użytkownika i nabytego Produktu przez Administratora. Oznaczenie Produktów znakami wodnymi służy identyfikacji Użytkowników naruszających prawo lub postanowienia Regulaminu.
 2. Zastosowanie zabezpieczeń Produktów ma na celu wyłącznie zabezpieczenie praw Administratora oraz podmiotów z nim współpracujących i nie służy zbieraniu jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat Użytkowników.
 3. Odtwarzanie niektórych Produktów zamawianych w Serwisie wymaga zainstalowania stosownego oprogramowania. Każdorazowa instalacja takiego oprogramowania jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Użytkownikiem a dostawcą takiego oprogramowania. Administrator udzieli Użytkownikowi informacji w zakresie wymaganego oprogramowania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i skutki działania oprogramowania.

 

§20. Odpowiedzialność.

 1. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Użytkowników albo inne osoby. Za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich treści niepochodzących od Administratora lub przez niego nieautoryzowanych, odpowiadają osoby umieszczające takie treści w Serwisie. W przypadku gdyby treści te naruszały prawa Administratora bądź osób trzecich, Administrator może je usunąć.
 2. Administrator jest jedynie dystrybutorem Produktów dostępnych w ramach Serwisu, nie jest zaś ich producentem. Wszystkie opinie, porady, oświadczenia, usługi i oferty lub inne informacje lub materiały udostępnione w tym zakresie przez osoby trzecie, z uwzględnieniem Produktów dostępnych w ramach Serwisu, są własnością lub pochodzą od odpowiedniego uprawnionego podmiotu (np. autora lub wydawcy). Administrator nie gwarantuje w szczególności użyteczności informacji zawartych w Produktach ani nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z posłużenia się nimi.
 3. Serwis zawiera odnośniki (linki) do stron internetowych lub materiałów osób trzecich. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za łączność z tymi stronami lub za treści udostępnione na takich stronach.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika: w szczególności w przypadku podania przez Użytkownika błędnych danych, czy za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) Loginu lub Hasła Użytkownika. Administrator zapewnia możliwość odzyskania Hasła przez Użytkownika.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Użytkownika do generowanych z wykorzystaniem Serwisu Formularzy.

 

§21. Pozasądowe rozstrzyganie sporów z Konsumentami.

 1. E-Kiosk wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z Konsumentami, w przypadku, gdy spór zaistniały pomiędzy e-Kiosk a Konsumentem nie może być rozwiązany w drodze reklamacji złożonej przez Konsumenta. Właściwy dla e-Kiosk podmiot uprawniony do prowadzenia pozasądowego postępowania w celu rozwiązywania sporów z Konsumentami zostanie wskazany na  stronie internetowej Serwisu. 
 2. E-Kiosk informuje ponadto, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§22. Postanowienia końcowe.

 1. Skorzystanie z Serwisu w zakresie niewymagającym Rejestracji jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu, natomiast skuteczna Rejestracja wymaga zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji przez Użytkownika.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, takich jak: zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana Regulaminu w zakresie w jakim jego dane postanowienie zostałoby uznane za niedozwolone, zmiana zakresu lub warunków świadczenia Usług, w tym konieczność wprowadzenia zabezpieczeń przed korzystaniem z Usług z naruszeniem powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu. W odniesieniu do Usług w zakresie sprzedaży Produktów, zmiany Regulaminu mogą być spowodowane w szczególności zmianą w sposobach dokonywania płatności - z zastrzeżeniem ust.9.
 3. Użytkownicy zostaną poinformowania o treści zmiany Regulaminu z 30 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez umieszczenie tej wiadomości oraz ujednoliconej wersji Regulaminu uwzględniającej wprowadzane w nim zmiany, i utrzymanie ich na głównej stronie Serwisu przez co najmniej 30 dni.
 4. W razie dokonania zmian w Regulaminie zmiany te zostaną opublikowane w Serwisie.
 5. Zamówienia złożone przez Użytkowników przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania Umowy o świadczenie Usług płatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Użytkownika w tym przedmiocie wymaga przesłania oświadczenia na adres siedziby Administratora określony w § 1 ust. 4 lub na adres e-mail: pomoc@nexto.pl.
 7. W okresie pomiędzy opublikowaniem nowej wersji Regulaminu w Serwisie a jego wejściem w życie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po wejściu w życie nowej wersji Regulaminu są jednoznaczne z akceptacją jego nowej treści przez Użytkownika. Poprzednie wersje Regulaminu znajdować się będą w Serwisie.
 8. Użytkownik który nie godzi się na zmianę Regulaminu powinien usunąć swoje Konto z Serwisu i powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
 9. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora lub podmiotów określonych w Regulaminie, ani zmiana danych wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia działalności przez Administratora bądź przez te podmioty.
 10. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu.
 11. Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania lub zawieszenia świadczenia Usług, powiadamiając o tym Użytkowników na stronie Serwisu. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia dokonania ww. powiadomienia.
 12. W zakresie nie uregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa autorskiego oraz innych aktów normatywnych powołanych w Regulaminie. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.
 13. Wszelkie postanowienia Regulaminu obowiązują w języku polskim.
 14. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku ze świadczeniem Usług jest prawo polskie. Wszelkie spory z tym zakresie, w tym w związku z treścią Regulaminu lub Umową, których Stronom nie uda się załatwić na drodze pozasądowej, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, a w odniesieniu do Konsumentów:    sąd powszechny właściwy miejscowo zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi ustawą z dnia   17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).
 15. Regulamin wchodzi w życie dnia 07.02.2018 r.

 

Poprzednia wersja Regulaminu dostępna jest tutaj

Twój koszyk

Koszyk jest pusty.
Czytniki w SUPEROFERCIE

Nowości

 1. 1.Elżbieta Granowska. Królowa Władysława Jagiełły
 2. 2.Menedżer skuteczny. Efektywności można się nauczyć
 3. 3.Amerykanin
 4. 4.Amerykanin
 5. 5.Trzy oznaki pracy, która nie daje szczęścia. Opowieść o przywództwie
 6. 6.Życiowe eksperymenty
 7. 7.Piekło i niebo. Część 2
 8. 8.Zastępcza
 9. 9.To, co nie powinno się zdarzyć
 10. 10.Praktyka zarządzania

Najchętniej kupowane

 1. 1.Sport
 2. 2.Dziennik Gazeta Prawna
 3. 3.Przegląd Sportowy
 4. 4.Tygodnik Do Rzeczy
 5. 5.Newsweek Polska
 6. 6.Nowa Fantastyka
 7. 7.Tygodnik Powszechny
 8. 8.Fakt
 9. 9.Gazeta Wyborcza - Warszawa
 10. 10.Plus Minus